مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی:

ایلنا: مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: آگاهی کارفرمایان از قوانین و مقررات بیمه ای در کاهش جرائم بیمه ای بسیار…

برگزیده خراسان شمالی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین