صبح امروز رخ داد:

ایلنا: صبح امروز انبار رنگ فروشی در شیراز آتش گرفت.

برگزیده فارس
گفتگو و گزارش