مدیرکل توسعه روستایی استانداری کرمانشاه مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل توسعه روستایی استانداری کرمانشاه در جمع روستاییان شهرستان روانسر این قشر زحمتکش و تولید کننده از جامعه را…

برگزیده کرمانشاه
گفتگو و گزارش