استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد:

ایلنا: استاندار خراسان جنوبی‌گفت: این استان دارای ۴ بازارچه مرزی است که از مجموع این بازارچه ها، بازارچه ماهیرود در شهرستان…

برگزیده خراسان جنوبی
گفتگو و گزارش