مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت و معدن خبر داد:

ایلنا: مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز فرآیند ثبت ملی و جهانی گچ سمنان و پسته دامغان خبر داد.