ایلنا: عذرخواهی و اظهار ندامت سعید مرتضوی؛گرچه، بیانگر تاسی ظاهری و عملی وی به یکی از آموزه های ادبی، اخلاقی و دینی ارزشمند…