رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

ایلنا: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: بیش از 85 درصد زوار اربعین به کشور باز گشته اند و در هیچ یک از مرزها، مشکل خاصی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>