مدیر کل شرکت گاز مازندران خبرداد:

ایلنا: مدیر کل شرکت گاز مازندران گفت :شرکت گاز مازندران 146 میلیارد تومان از مردم و صنایع استان طلبکار است .

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین