شور ملی برای انتخاب 96/

ایلنا: مراجع تقلید روز جمعه 29 اردیبهشت با شرکت در انتخابات، عموم مردم را به حضور گسترده در پای صندوق های رای دعوت و تاکید…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>