معاون پلیس پیشگیری ناجا خبرداد:

ایلنا: معاون پلیس پیشگیری ناجا از 3 سال زندانی برای ورود غیرقانونی زائران به عراق خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>