ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: یکی‌از مهمترین‌آسیب‌های تاثیرگذار که‌با معیشت مردم، ایجاد بی عدالتی و فضای ناامن در جامعه همراه است، فرار بیمه ای است.