مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی خبر داد

ایلنا: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی از مبارزه با کرم همه چیز خوار در سطح 1500 هکتار از مزارع پنبه این…