ایلنا: در حالی که مدیر جهاد کشاورزی خوی از پیش بینی برداشت ۸ هزار تن محصول از باغات شهرستان خوی خبر می دهد انگور خنداب در…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>