ایلنا: با حضور رئیس وجمعی از اعضای شورای منطقه و شورای حوزه چایپاره، فعالیت های حزب عدالت و آزادی حوزه شهرستان چایپاره به…

برگزیده آذربایجان غربی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین