وزیر کشور در بندرعباس مطرح کرد:

ایلنا: وزیر کشور گفت:جابجایی استانداران بر اساس ارزیابی عملکرد و تقاضایی که از سوی برخی از استانداران وجود دارد، صورت می‌گیرد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>