معاون میراث فرهنگی هرمزگان خبرداد:

ایلنا: معاون میراث فرهنگی هرمزگان از مرمت برکه گرد بندرعباس و تبدیل آن به محیط فرهنگی خبرداد.