توسط یک محقق جنوبی صورت گرفت؛

ایلنا: یک محقق هرمزگانی گونه جدیدی از یک عقرب با زهر کشنده را شناسایی و معرفی کرد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین