مدیرکل هواشناسی بوشهر خبرداد:

ایلنا: مدیرکل هواشناسی بوشهر از مواج شدن خلیج فارس در آخر هفته جاری خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>