یک فعال صنفی کارگری:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری می‌گوید زمانی که روابط کار جای خود را به برده‌داری می‌دهد و الزمات کار شایسته زیرپا گذاشته می‌شود…

پربازدیدترین