ایلنا: یکی از استاندارهای قبلی استان از استانداری به وزارت رسید اما بعضی استانداران به تدریج در یادها محو شدند!

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین