"من کارگران‌ام" کتابی از جنس فرودستان؛

ایلنا: "من‌ کارگران‌ام" کتابی‌ست از جنس دردها و زخم‌های کارگری؛ کتابی که شاعرش معتقد است می‌خواهد راوی دردهای گروه‌های مختلفِ…

پربازدیدترین