در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها نسبت به شیوع بیماری سالک و تبدیل آن به یک بحران جدی در شرق استان اصفهان ابراز…