نسترن ابوالحسن زاده

  • گفت‌وگو با نسترن ابوالحسن‌زاده(نوازنده ساز دهل):

    از لحظه‌ای که وارد جشنواره‌ها می‌شویم با پوشش محلی قوچان حضور پیدا می‌کنیم، می‌خواهیم با این کار ارزش‌های بومی ‌را به نمایش بگذاریم. این لباس را می‌پوشم تا اصالت وطنم را نشان دهم. اگر روزی اصالت مردمان این سرزمین به دست فراموشی سپرده شود غیرت ما هم فراموش می‌شود.

  • گفت‌وگو با نسترن ابوالحسن‌زاده(نوازنده ساز دهل):

    از لحظه‌ای که وارد جشنواره‌ها می‌شویم با پوشش محلی قوچان حضور پیدا می‌کنیم، می‌خواهیم با این کار ارزش‌های بومی ‌را به نمایش بگذاریم. این لباس را می‌پوشم تا اصالت وطنم را نشان دهم. اگر روزی اصالت مردمان این سرزمین به دست فراموشی سپرده شود غیرت ما هم فراموش می‌شود.