محمدجواد خاکزاد

  • ایلنا زیانِ کشاورزان از لغو ممنوعیت واردات برنج را بررسی می‌کند؛

    لغو ممنوعیت واردات برنج آن هم درست در فصل برداشت این محصول، به نگرانی شالی‌کارانی منجر شده که امیدوار بودند با افزایش بارندگی‌ها، امسال محصول بیشتری برداشت کنند.