علیرضا کاظمی ابدی

  • دبیر کل سازمان حقوق بین‌الملل خصوصی خبر داد:

    دبیر کل سازمان حقوق بین‌الملل خصوصی گفت: عضویت در این کنوانسیون یکی از شاخص‌های مطلوبیت یک کشور برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می‌شود و در ارزیابی‌های بین‌المللی مد نظر قرار می‌گیرد.