تمرین امروز استقلال زیر نظر ساپینتو برگزار شد.

کد خبر: 1334571