با برگزاری انتخابات داخلی؛

ایلنا: با برگزاری انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر قم، رئیس، نائب رئیس، دو منشی و همچنین سخنگو برای یک دوره یکساله انتخاب شدند.

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین