کد خبر: 696697 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مواد و تبصره هایی از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان جهت تامین نظر شورای نگهبان در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت.

- بر اساس این گزارش جزء (۳) بند «ث» ماده (۶) به شرح زیر اصلاح شد که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به انجام این اقدام است.

«پوشش بیمه ای موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل»

- ماده ۷ فصل سوم این لایحه که مربوط به جرائم و مجازات ها است به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره ای نیز به آن اضافه شد.

ماده ۷- هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوانان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، بر خلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.

تبصره - هرگاه محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

تبصره - در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند.

بر اساس این گزارش تبصره بند ث ماده ۹ این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد. تبصره این ماده عنوان می کند: هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند.

به گزارش ایلنا، ماده ۱۲ فصل سوم نیز به این شرح اصلاح شد:

ماده ۱۲ - هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

بر اساس این گزارش تبصره یک ماده ۱۳ فصل سوم این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک ماده ۱۳ - انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه به عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو موثر در مرگ او نباشد از شمول این ماده مستثنی است.

بر اساس این گزارش ماده ۱۷ فصل سوم این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

هرکس از وقوع جرم یا شروع به ان یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از ان ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آن ها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۸ فصل سوم این لایحه نیز به شرح زیر اصلاح شد:

افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانان را گزارش می دهد جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشا کننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر