خبرگزاری کار ایران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی