خبرگزاری کار ایران

هوای تهران قابل قبول است
  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۷ خرداد) در شرایط قابل قبول است.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۴ اردیبهشت) در شرایط قابل قبول است.

  • شاخص کیفیت هوا در تهران روی عدد ۸۷ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

  • شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 78قرارگرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۸ یعنی وضعیت قابل قبول قرار دارد.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

  • شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۶ شهریورماه) در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

  • شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در وضعیت قابل‌ قبول قرار دارد.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۴ شهریور) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

  • شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۱ مردادماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.