خبرگزاری کار ایران

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه