خبرگزاری کار ایران

سه و نیم برابر شدن خصوصی‌سازی در سال 99