خبرگزاری کار ایران

سفیر پیشین کشورمان در افغانستان