خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران