خبرگزاری کار ایران

استان پومرانی غربی
  • تاکنون تنها ۱۵ دست‌سازه از این نوع در اروپا کشف شده است و مسئولان باستان‌شناسی و میراث فرهنگی لهستان آن را شگفت‌آور…