نوش‌آباد

  • یک باستان‌شناس خبر داد:

    رضا نوری شادمهانی با اشاره به کشف دو قطعه سفال‌نوشته (استراکا) در گمانه سه مسجد جامع نوش‌آباد تصریح‌کرد: سفال‌نوشته‌ها عمدتا از محوطه‌های ساسانی و اشکانی به دست می‌آیند و کشف این دو قطعه سفال‌نوشته در این مکان بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم بزودی با همکاری کتیبه‌خوان‌ها، مضمون این سفال‌نوشته‌ها را رمزگشایی کنیم.

  • کاوش باستان‌شناختی و لایروبی فضاهای دستکند نوش‌آباد در شهرستان آران و بیدگل اصفهان با اهداف آسیب‌شناسی بخشی از ورودی شماره دو، متصل کردن دو فضای ورودی شماره دو، ایجاد خروجی اضطراری برای فضای دستکند شماره یک و احداث گمانه‌های باستان‌شناختی در مسجد جامع شهر در حال انجام است.