فعالان محیط زیستی

  • در بخشی از این نامه آمده است؛ متواضعانه از حضرتعالی میپرسیم آیا مصلحت و عدالت حکم می‌کند که مختلس آزاد شود و متهمینی با حبسهای طولانی مدت اما سپری‌کردن ۱۰ روز حبس مرخصی بروند اما عزیزان ما که مدت طولانی در بازداشت و حتی انفرادی بوده‌اند در این وضعیت خطرناک و نگران کننده مستثنی شوند؟!