رضا نصیری حامد

  • در گفت وگو با رضا نصیری حامد مطرح شد؛

    «تلاش‌های بازیگران و کنشگران غربی جهت استحاله‌سازی ملت‌های رقیب و مخالف خود، جدای از اینکه یک پروژه ارادی و هدفمند است، تا حدی بر بسترِ مقتضیات جهان معاصر (که انسان‌ها را از حیث اندیشه‌ای آشفته و مبهم کرده) و البته‌ عدم همراه شدن مناسب جریان‌های فکری و اندیشه‌ای جوامع گوناگون با شتاب تحولات فکری و اجتماعیِ جهان بیرونی، بنا شده است.»