انجمن فرهنگی افراز

  • پیشنهاد انجمن فرهنگی افراز در نشست سران شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد:

    انجمن فرهنگی افراز، که دارای مقام مشورتی در حوزه‌ی فرهنگ از «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» است، طی بیانیه‌ای موضوع لزوم همکاری کارگروه‌های ثبت میراث معنوی جهانی این کشورها با یکدیگر را پیشنهاد داد تا از رقابت‌های نامفید و تنش‌ها کاسته و نزدیکی بیشتری میان مردمان منطقه‌ی غرب آسیا شکل گیرد.