اداپت پت

  • حیوانات مخصوصاً سگ‌ها از زمان های گذشته تا به امروز همیشه همراه انسان بوده اند. این حیوانات باوفا در خیلی از امور به انسان ها کمک کرده اند. همانطور که امروزه می بینیم آن ها را برای انجام امور مختلف آموزش می دهند. در بعضی کشورها از سگ ها به عنوان پرستار کودک بهره می گیرند. بعضی از نژاد سگ ها رابطۀ بسیار خوبی با کودکان دارند و یا اینکه سگ های آموزش دیده ای وجود دارند که می توانند راهنمای افراد نابینا باشند.