وزیر راه در گرگان مطرح کرد:

ایلنا: وزیر راه در سفر به استان گلستان گفت: سه هزار و ۳۰۰ نقطه در کشور حادثه خیز است.