مدیر کل منابع طبیعی گلستان خبر داد:

ایلنا: مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان گفت: آتشی که از عصر دیروز جنگل های مینودشت را در برگرفته بود، بعد از آسیب زدن به بیش…