ایلنا: مائوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی جدید چلسی تایید شد.