معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در تلویزیون:

ایلنا: معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در زمستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری تا ۹٪ و نرخ تعدیل نیروی انسانی تا ۸٪ در سال گذشته…