ایلنا از فارس گزارش می‌دهد:

ایلنا: طى چند دهه گذشته برداشت بى رویه از آب رودخانه‌ها و تغییر مسیر جریان آب منجر به کاهش میزان آب و خشک شدن بسیارى از…

پربازدیدترین