مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس:

ایلنا: مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس با بیان اینکه نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر از علت های اصلی گرایش فرد به…