کد خبر: 721552 A

با رای نمایندگان؛

نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را مشخص کردند و قوای سه گانه را موظف به توسعه پوشش بیمه ای اموال منقول و غیرمنقول خود کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شایان ذکر است که نمایندگان با پیشنهاد غلامرضا کاتب مبنی بر الحاق دو جزء به بند الف و ب ماده ۱۲ با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲ لایحه مذکور وظایف ستاد عبارت است از: الف - در سطح ملی

١- بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی

۲- بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران

٣- تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۴ - سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای عضو ستاد دارد.

۵- برنامه ریزی و تعیین ضوابط جبران خسارت وارد شده به بخش های مختلف

ب- در سطح استان و شهرستان

١- بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه های استانی مورد نیاز

۲- تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسئول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

٣- اجرای برنامه ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

۴- سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون دارد.

۵- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخش های مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه

نمایندگان امروز، با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء نمایند:

الف- ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونه ای تعیین و به سازمان ارسال نمایند که نیروی انسانی لازم از میان پستهای سازمانی موجود تأمین شود.

ب- بر اساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام نمایند.

پ - کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره های آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد تعیین می گردد.

ت- در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه های ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.

ث - ساز و کارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی نمایند.

ج- ساز و کارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی نمایند.

چ- در برابر حوادث و سوانح ، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای به کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح- بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرحهای توسعه ای خود اقدام نمایند.

خ- هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.

د- گزارش عملکرد خود را در چهارچوب شاخصهای پایش و ارزیابی مصوب هیأت وزیران تهیه و مطابق با زمان بندی سازمان، به این سازمان ارائه نمایند.

مدیریت بحران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر