با نمایش بیش از 600 رقم گل داودی؛

ایلنا: جشنواره گردشگری مهرگان گل‌های داودی با مشارکت شهرداری مهدیشهر آغاز شد.