معاون سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

ایلنا: معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از وجود ۶۵۰ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در سراسر کشور خبر داد.