گزارشی از وضعیت بیکاری در استان‌های مختلف؛

ایلنا: چه عمواملی موجب رشد نرخ بیکاری در برخی استان‌ها شده است؟ برخی از این عوامل ریشه‌های اقتصادی و زیست محیطی دارند اما…

پربازدیدترین