جلسه پرحاشیه انتخاب شهردار قزوین بعد از دو ماه انتظار برگزار شد.

کد خبر: 1131649