خبرگزاری کار ایران

کتابفروشی آینده
  • سلیم نیساری:

    دیدار با سلیم نیساری، محمدرضا شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج در کتابفروشی آینده صورت گرفت.

  • کامران فانی:

    کاغذی که با آن کتاب درست می‌‎شود، از چوب به دست می‌‎آید یعنی از درخت که موجودی است جاندار مثل ما و به همین دلیل ما با…