خبرگزاری کار ایران

واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی