خبرگزاری کار ایران

نسبت یارانه مسکن به تولید ناخالص ملی