خبرگزاری کار ایران

نامه کامبیز دیرباز به شهردار تهران درباره کودکان زباله‌گرد