خبرگزاری کار ایران

نئولیبرالیسم
  • ۱۷ سال پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر؛

    رادیکالیته رخداد تروریستی واجد خصلتی جانشینی است. تروریسم جانشین نظام تخدیر معنا می‌شود؛ اصولاً برای نظام حاد واقعیت…