خبرگزاری کار ایران

مرکز خرید کلید و پریز
  • حتما شما هم در مواقعی و در مکانی به دنبال یک پریز گشته اید که موبایل خود را در آنجا به شارژ بزنید. اما گاهی با پریز…