خبرگزاری کار ایران

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس